Preskočiť na obsah

VV OÚ BB, OCD a PK, oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho konania a miestneho zisťovania , ELL s.r.o. – komunikácie a spevnené plochy