Hlavný kontrolór

Ing. Miroslava Vaisová

tel.číslo 0904 968 946, mail: vaisovam@gmail.com

Kompetencie hlavného kontrolóra

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení ).

Ing. Miroslava Vaisová bola za hlavnú kontrolórku obce Mýto pod Ďumbierom zvolená v roku 2009.

Dňa 29.5.2015 Uznesenímč.16/2015/OZ bola v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Z. z. za hlavného kontrolóra obce Mýto pod Ďumbierom na volebné obdobie 2015-2021 opäť zvolená Ing. Miroslava Vaisová.

Dňa 10.6.2021 Uznesenímč.20/2021/OZ bola v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Z. z. za hlavného kontrolóra obce Mýto pod Ďumbierom na volebné obdobie 1.7.2021-30.6.2027 znovu zvolená Ing. Miroslava Vaisová.

Hlavná kontrolórka podľa citovanej právnej normy plní tieto úlohy:

Vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií,

 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
 • je povinná vykonať kontrolu, ak ju o to požiada obecné zastupiteľstvo
 • zabezpečuje: koncepčnú činnosť v oblasti sťažnostnej a petičnej agendy,
 • kontroluje: spôsob vybavenia sťažností, plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, úroveň vybavovania sťažností a petícií
 • upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov,
 • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným .

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:

 • obecný úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Zverejnené 2. augusta 2019.
Upravené 12. októbra 2021.