Preskočiť na obsah

Hlavný kontrolór

Ing. Miroslava Vaisová

e-mail: vaisovam@gmail.com

Kompetencie hlavného kontrolóra

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení ).

Ing. Miroslava Vaisová bola zvolená za hlavnú kontrolórku obce Mýto pod Ďumbierom na zasadnutí OZ dňa 10.6.2021 Uznesením č. 20/2021/OZ v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. z. na volebné obdobie 1.7.2021-30.6.2027.


Hlavná kontrolórka plní tieto úlohy:

Vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií,

 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
 • je povinná vykonať kontrolu, ak ju o to požiada obecné zastupiteľstvo
 • zabezpečuje: koncepčnú činnosť v oblasti sťažnostnej a petičnej agendy,
 • kontroluje: spôsob vybavenia sťažností, plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, úroveň vybavovania sťažností a petícií
 • upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov,
 • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným .

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:

 • obecný úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z. z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení zákona č. 189/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. 

Obec Mýto pod Ďumbierom ako orgán verejnej moci je povinná určiť osobu (ďalej len „zodpovedná osoba“), ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa zákona. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov musia byť podľa zákona zverejnené a pre všetkých oznamovateľov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný nepretržite.

Obec Mýto pod Ďumbierom dané úlohy zabezpečila oznámením požadovaných údajov všetkým zamestnancom prostredníctvom  „Predpisu č. 1/2023 o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. v znení zákona č. 189/2023 Z. z.“ ako aj týmto oznámením na svojom webovom sídle.

V tejto súvislosti tiež oznamuje, že zodpovednou osobou je hlavná kontrolórka obce Mýto pod Ďumbierom.

Oznamovateľ môže podať podnet zodpovednej osobe :

– podnety môže podávať anonymná i neanonymná osoba v označenej obálke „Určené pre zodpovednú osobu – Neotvárať“ na adresu:

Obec Mýto pod Ďumbierom

Hlavná kontrolórka obce

Mýto pod Ďumbierom č. 64

976 44 Mýto pod Ďumbierom

alebo na e-mail: vaisovam@gmail.com