Preskočiť na obsah

Žiadosti, sťažnosti a petície

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 • Právo na prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba)
 • Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje
 • Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie
 • Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná
 • Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov
 • Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam

 Spôsob vybavenia žiadosti o sprístupnenie informácie

 • ústne – osobne, telefonicky,
 • osobne nahliadnutím do príslušného spisu, umožnením vyhotovenia výpisu, opisu alebo kópie dokumentu, ak sú požadované informácie v elektronickej podobe, alebo umožnením ich skopírovania na technický nosič dát,
 • písomne – oznámením poštou, faxom, elektronickou poštou (e-mail) alebo zaslaním vyhotovenej kópie, výpisu, nosiča dát,

 Žiadosť musí obsahovať:

 1. adresáta, t. j. Obecný úrad Mýto pod Ďumbierom, 976 44 Mýto pod Ďumbierom č. 64
 2. informácie, ktorých sprístupnenie sa žiada,
 3. spôsob sprístupnenia informácií, ktoré žiadateľ navrhuje.

 Spôsoby podania žiadosti:

 1. Písomne na adresu:  Obecný úrad Mýto pod Ďumbierom, 976 44 Mýto pod Ďumbierom č. 64
 2. Ústne – v úradných hodinách na OcÚ Mýto pod Ďumbierom

Úradné hodiny na OcÚ sú nasledovné:

DeňÚradné hodiny
Pondelok 8:00 – 11:30, 13:30 – 15:00
Stred 8:00 – 11:30, 13:30 – 17:00
Piatok 8:00 – 11:30
Úradné hodiny na OcÚ

Alternatívne formy komunikácie sú:

 • telefonicky na telefónnom čísle 048/619 51 06,
 • elektronickou poštou na emailovú adresu: ou@mytopoddumbierom.sk

Žiadosť sa vybavuje bez zbytočného odkladu najneskôr však do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti. V závažných prípadoch môže obec ako povinná osoba predĺžiť lehotu na vybavenie najviac však o 8 pracovných dní (§ 17 info zákona). Predĺženie lehoty však povinná osoba musí oznámiť žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty, pričom musí uviesť aj dôvody predĺženia lehoty.

Závažnými dôvodmi sú:

 • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo Obce,
 • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
 • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Opravné prostriedky a možnosť súdneho preskúmania

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Obecného úradu. Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších prepisov, podaním na Krajský súd v Banskej Bystrici v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

Úhrada nákladov

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.  Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša Obec. Žiadateľ môže uhradiť náklady spojené so sprístupnením informácií v hotovosti.