Návrh VZN o miestnom poplatku za kom. odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
19. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. novembra 2021 − 6. decembra 2021
Kategória

Prílohy