Preskočiť na obsah

Dodržiavanie zásad protipožiarnej ochrany pri zbere úrody

Zverejnené 18.7.2023.

Žatevné práce  –  zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy
– usmernenie

Žatevné práce a ostatná činnosť súvisiaca so zberom obilnín, s ich spracovaním, skladovaním a pozberovou úpravou úrody sa považuje za činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Každoročne dochádza v súvislosti so žatevnými prácami k zvýšenému nárastu vzniku požiarov s nie malým materiálnym škodám, preto je povinnosťou právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb, obcí aj občanov prijať a vykonať opatrenia na prechádzanie vzniku požiarov.

Za účelom predchádzania vzniku požiarov počas zberu úrody sa zo strany obcí odporúča vykonať najmä tieto opatrenia :

–     upozorniť podnikateľské subjekty hospodáriace na pôde na povinnosti vyplývajúce z § 4, 5, 7 a 8 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon NR SR č. 314/2001 Z. z.“) a na povinnosti stanovené § 8 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 121/2002 Z. z.“),

–      vykonať preventívne protipožiarne kontroly u tých podnikateľských subjektov hospodáriacich na pôde, ktoré nie sú zaradené do výkonu štátneho požiarneho dozoru, a to   najmä o súkromne hospodáriacich roľníkov a občanov, ktorí vlastnia alebo spravujú väčšie plochy poľnohospodárskej pôdy,

–      prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce so zabezpečenia ochrany úrody pred požiarmi, určiť osoby zodpovedné za plnenie jednotlivých úloh,

–      preveriť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce a stav hasičskej techniky, zásoby pohonných hmôt a stav vodných zdrojov v obci, prípadné zistené nedostatky odstrániť ešte pred začiatkom obdobia zberu a spracovania úrody,

–      ustanoviť podľa potreby počas žatevných prác zvýšenú pohotovostnú službu členov dobrovoľného hasičského zboru obce, preveriť činnosť ohlasovne požiarov v obci a operatívne zvolanie členov dobrovoľného hasičského zboru obce pre prípad potreby,

  • pripraviť a zabezpečiť vykonanie preventívnovýchovnej činnosti v podmienkach obce a pri tejto činnosti sa zamerať hlavne na občanov ako aj na deti a školskú mládež,

–      priloženú rozhlasovú reláciu prečítať v obecnom resp. mestskom rozhlase minimálne 3 krát do týždňa najmä v popoludňajších hodinách, aby bola s opatreniami ochrany pred požiarmi oboznámená čo najširšia verejnosť a upozornenie, priložený plagát a reláciu zverejniť na úradnej tabuli resp. na elektronickej stránke mesta alebo obce.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne doporučuje upozorniť spôsobom miestne obvyklým všetkých občanov na povinnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov (hlavne pri dlhotrvajúcom suchu), na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, na dodržiavanie zákazu fajčenia a používania otvoreného ohňa na takých miestach a na dodržiavanie zákazu vypaľovania porastov a zakladania ohňa na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

Len zvýšenou opatrnosťou, dôslednými protipožiarnymi opatreniami a aktívnou účasťou všetkých zainteresovaných, kde majú nezastupiteľné miesto mesto aj obce sa podarí predísť škodám na tohtoročnej úrode aj na ostatnom majetku mesta, obcí a občanov.